Kyçu

Rreth nesh


HYRJE

Duke përdorur shërbimet e Ankandi.com, ju pranoni Kushtet dhe Kushtet e mëposhtme dhe mënyrën e funksionimit të Ankandi.Kushtet dhe rregullat vlejnë për marrëdhëniet midis Ankand Shpk, Me Adrese ne Ferizaj, rruga Vellezrit Gervalla Pn me nr Fiskal , dhe përdoruesi,duke përbërë marrëveshjen dhe duke zëvendësuar të gjitha angazhimet dhe deklaratat e mëparshme, në formë të shkruar ose me gojë, ndërmjet përdoruesit dhe Ankandi në lidhje me përdorimin e sistemeve dhe shërbimeve të ofruara. Informacioni që përmbahet në faqet e www.ankandi.com, siç janë pjesët "Si funksionon" ose "Ndihmë", janë vetëm rekomandime dhe nuk synohen si udhëzime. Ankandi nuk është përgjegjës për veprimet e përdoruesve ose personave të tjerë që kanë lexuar ose janë informuar përmes kanaleve ose materialit tjetër të shkruar. Ankandi merr përsipër të ndjekë dhe të respektojë legjislacionin vendor të taksave për shitjen e paketave dhe mallrave të ofertave në vendet në të cilat operon, siç është pagesa e TVSH-së. Ankandi rezervon të drejtën të modifikojë këto Kushte dhe Kushte në çdo kohë pa paralajmërim.

Pranoj

Duke pranuar Termat dhe Kushtet dhe / ose regjistrimin në Ankandi.com, ju konfirmoni përshtatshmërinë për të përdorur Ankandi. Nëse nuk i pranoni Kushtet dhe Kushtet, ju lutemi mos përdorni Ankandi Shpk dhe dilni në faqet e www.ankandi.com Në rast aksesi dhe / ose përdorimi të ndonjë shërbimi të ofruar nga Ankandi, ju pranoni dhe jeni të bindur nga këto Kushte dhe Kushte.

Pajtueshmëri

Duke pranuar Termat dhe Kushtet dhe / ose regjistrimin në Ankandi, ju konfirmoni që ju jeni të paktën 18 vjeç ose mosha e kërkuar, bazuar në ligjet në fuqi, për të cilat ju mund të angazhoheni në një kontratë detyruese. Duke përdorur Ankandi, ju garantoni se keni të drejtat, autoritetin dhe aftësinë për të pranuar këtë marrëveshje dhe për të respektuar të gjitha Kushtet dhe Kushtet e saj.

Duke u regjistruar në Ankandi, përdoruesit deklarojnë se ata janë të aftë të nënshkruajnë kontrata detyruese.

Në asnjë rrethanë punonjësit e Ankandi.com dhe familjarët e tyre nuk mund të marrin pjesë në ankande. Produktet dhe shërbimet ofrohen ekskluzivisht për përdoruesit privatë, me përjashtimin e të gjithë tregtarëve tregtarë. Një përdorues nuk mund të përdorë ndonjë softuer të jashtëm për të vendosur automatikisht ofertat në ankande, Ankandi rezervon të drejtën, sipas gjykimit të vet, të çaktivizojë llogaritë që dyshohen për përdorimin e një programi të tillë.

Regjistrimi

Cdo përdorues deklaron dhe garanton se është të paktën 18 vjeç ose mosha e nevojshme për të qenë në gjendje të përdorë shërbimet e ofruara nga Ankandi dhe për këtë arsye të angazhohet në një kontratë detyruese, bazuar në ligjet e shtetit të banimit. Për të përdorur shërbimet, duhet të qëndroni në një shtet ose juridiksion ku vepron Ankandi.Cdo llogari mund të përdoret vetëm nga përdoruesi regjistrues dhe nga askush tjetër. Të gjitha informacionet e dhëna duhet të jenë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe është e nevojshme që menjëherë të njoftohet Ankandi për çdo modifikim të informacionit të tillë që mund të ndikojë në shërbim dhe efektivitetin e tij. Lejohet vetëm një llogari për person; nëse përpiqeni të hapni më shumë se një llogari, ato të tepërta dhe gjithashtu kryesore, mund të bllokohen ose mbyllen. Në procesin e regjistrimit ju do të duhet të zgjidhni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për t'u regjistruar në Ankandi,Ankandi rezervon të drejtën të kufizojë numrin e llogarive për çdo familje në çdo kohë. Ju duhet të zgjidhni një emër përdoruesi që në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë fyese, e pahijshme, mashtruese ose mashtruese për përdoruesit e tjerë ose njerëzit. As nuk mund të përdoret për të reklamuar ose promovuar uebfaqe ose shërbime të tjera, për të siguruar lidhje për përdoruesit e tjerë. Ankandi rezervon të drejtën të ndryshojë emrat e përdoruesve për ndonjë arsye dhe është arbitri i çdo çështje në këtë drejtim. Stafi i Ankandi.com nuk do të kërkojë kurrë nga përdoruesi ndonjë fjalëkalim në çfarëdo forme, përveç se të regjistrohet në www.ankandi.com Përdoruesi është vetëm përgjegjës për ruajtjen dhe mbrojtjen e fjalëkalimit të llogarisë së tij. Ne ju këshillojmë të mos ia kaloni fjalëkalimin askujt, përfshirë punonjësit e Ankandi.

Llogaritë mund të transferohen vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe në diskrecionin e Ankandi.

Akandk nuk është përgjegjës për ndonjë abuzim ose keqpërdorim të llogarisë nga palët e treta për shkak të zbulimit të qëllimshëm ose aksidental të të dhënave të qasjes.

Pagesat

Ju mund të bëni pagesa përmes PayPal, me anë të kartës së kreditit, kartës së parapaguar dhe kartës së debitit.

Llogaria juaj PayPal ose karta juaj e zgjedhur për pagesë do të ngarkohet në kohën e blerjes

Bidimi dhe Bidimi Automatik

Përdoruesit mund të bëjnë bidim me klik duke klikuar në butonin "Bido" ose duke përdorur funksionin automatik të quajtur AutoBid. Kjo e fundit lejon përdoruesit të bëjnë bidim në një ankand, edhe kur ato janë jashtë linje ose janë të lidhur. Për më shumë informacion per autobidim, vizitoni seksionin "Ndihmë". Bidimet blihen paraprakisht në formën e paketave të quajtura Kredite , duke marrë pjesë në ankandet , ose fitohen falas.

Kur ka shumë llogari të lidhura me një familje, vetëm një llogari për një familje do të jetë në gjendje të marrë bidimet.

Ankandi rezervon të drejtën të ofrojë paketa të aksioneve me madhësi të ndryshme në kohë të ndryshme.

Të gjitha Bidet (Kreditet) e luajtura në një ankand nuk mund te kthehen ne rast shpenzimi ne nje ose me shume produkte.

Si funksionon një Ankand

Cdo Bid i bërë do të thotë që çmimi i produktit në të cilin përdoruesi vendos të marrë pjesë rritet me 0.01€.

Cdo bid i ri rikthen kohën e mbetur për mbylljen e ankandit (zakonisht ndërmjet 5 dhe 30 sekondave).

Kur vendoset një bid ajo zbritet direkt nga bilanci i Bastit të përdoruesit.

Bidet e bëra janë të pakthyeshme. Përdoruesi i fundit që vendos një bid brenda afatit kohor fiton ankandin, pa u nisur nga përdoruesit e tjerë. Për të siguruar që nuk ka bidime të tjera në pritje të bëra para skadimit të ankandit, ndonjëherë sistemi kontrollon në fazën e Kontrollit.

Bidimet bëhen të vlefshme kur ato futen në bazën e të dhënave Ankand dhe regjistrohen në sistem.

Ankandi nuk është përgjegjës për ndërprerjet në lidhjen e përdoruesit dhe / ose gabimet që mund të ndodhin në lidhje me këtë.

Opsioni Blitani ( Buy Now)

Në disa ankande, Ankandi.com u ofron përdoruesve, sipas gjykimit të tij, opsionin "Bleni tani", "Buy it Now" lejon përdoruesin të blejë produktin e ofruar në ankand me çmimin e treguar dhe për këtë arsye të marrë kthimin e të gjitha kreditet të përdorura në ankand vetë.

Përdoruesi mund të vendosë që të ndërpresë pjesëmarrjen në ankand në çdo kohë për të përfituar nga "Bleni Tani" dhe kështu të marrë produktin të ankandit dhe kredinë e menjëhershme të të gjitha bidet të përdorura. Kreditet e kthyera janë bidime falas.

Kur një përdorues vendos të blejë produktin duke përdorur opsionin "Bleni tani", ai nuk mund të marrë më pjesë në ankand.

Cdo Autobidim i vendosur në ankand do të anullohet dhe do të kthehen në llogarinë e përdoruesit.

Ankandi do të vazhdojë pandërprerë dhe pa modifikim për të gjithë përdoruesit e tjerë. Përdoruesi mund të blejë produktin duke përdorur opsionin "Bleni Tani" në çdo kohë kur ankandi është në internet, dhe deri në 7 ditë pas mbylljes së ankandit.

Të gjitha blerjet e bëra nën opsionin "Bleni Tani" duhet të bëhen brenda 7 ditëve nga përfundimi i ankandit. Nëse pagesa nuk e arrin këtë afat, e drejta e blerjes dhe marrjes së produktit anullohet dhe përdoruesi nuk do të ketë të drejtë në kthimin e basteve të vendosura në ankand.

Pranimi i fitimeve - Pagesa

Pasi të mbyllet ankandi, fituesi do të gjejë informacion mbi çmimin total, përfshirë kostot e transportit, dhe opsionet e pagesës.

Pasi të mbyllet ankandi, fituesi ka 7 ditë që të paguajë çmimin e përgjithshëm të produktit, duke ndjekur udhëzimet në webfaqe

Pas konfirmimit të fitimeve dhe pagimit të shumës së duhur, fituesi do të marrë një email konfirmimi.

Ankandi do të dërgojë produktin brenda 1-3 ditëve të punës nga marrja e konfirmimit të pagesës.

Blerësi do të duhet të sigurojë një adresë specifike të dorëzimit në llogarinë e tyre para se Ankandi të dërgojë produktin.

Pasi që Ankandi të ketë dërguar produktin, do të duhen disa ditë që ai t'i dorëzohet blerësit.

Në rast se Ankandi nuk është në gjendje të dorëzojë sendin brenda një kohe të arsyeshme, Ankandi ka të drejtën t'i ofrojë përdoruesit fitues një artikull zëvendësimi me karakteristika të ngjashme ose më të mira. Nëse një fitore nuk është konfirmuar dhe paguar brenda 7 ditëve, Produkti do të dalë në shitje dhe kthesat e vendosura nuk do të kthehen.

Dorëzimi

Nëse nuk tregohet ndryshe, dorëzimi do të bëhet nga depoja e furnitorëve tanë në adresën e dhënë nga përdoruesi.

Dorëzimet bëhen vetëm në vendet ku operon Ankandi.com: Kosove, Shqiperi,Maqedoni,Mal te zi & Europe

Ankandi bashkëpunon me partnerë të besueshëm për të garantuar shërbimin më të mirë të mundshëm dhe të gjerë, megjithatë vlerësimet e ofrimit janë indikative dhe jo detyruese.

- Dëmtimi i dukshëm i objektit ose paketimit, që rrjedh nga transporti, duhet t'i raportohet menjëherë transportuesit nga përdoruesi marrës; nëse produkti është dëmtuar ai duhet të refuzohet.

Kthimet - Rimbursimet

Rimbursimet e produkteve fizike:
Përdoruesi mund të kthejë një produkt, brenda 14 ditëve nga data e dorëzimit të produktit, nëse nuk është i kënaqur. Pasi të verifikohen kushtet e produktit të kthyer, Ankandi Shpk do të rimbursojë koston e blerjes së produktit.

Në rastin e blerjes së produktit me kartën e kreditit, kartën e parapaguar, kartën e debitit ose PayPal, përdoruesi do të jetë në gjendje të shohë rimbursimin në llogarine e tij brenda 3 ditëve nga miratimi i produktit të kthyer.

Në rastin e blerjes së produkteve fizike përmes kredive (bidimet), rimbursimi do të bëhet i menjëhershëm pas miratimit të produktit të kthyer dhe menjëherë i dukshëm në llogarinë tuaj

Kreditet (Bidimet)

Kreditët e blera blihen përmes paketave të bidimeve dhe janë kuponë shumë qëllimesh që mund të përdoren për qëllime të ndryshme brenda platformës Ankandi:
- Si një mënyrë pagese për të blerë drejtpërdrejt produkte fizike dhe giftkarta në katalogun e dyqanit Ankandi.

- Të vendosni bastet në ankande dhe të rezervoni ankande për rezervimin.

- Kreditë e Blera (Bidimet) mund të përdoren gjithashtu si një mënyrë pagese për të blerë direkt produkte në katalogun e Dyqanit Ankandi me vlerën e konvertimit prej 0.2 €. Kreditë e marra falas nuk mund të përdoren për blerjen direkte të produkteve.

Garancioni i produktit

Të gjitha produktet mbulohen nga një garanci ligjore e konformitetit të rezervuar për ata që blejnë për përdorim personal (nenet 128-135 Kodi i Konsumatorit).

Anydo ndërprerje ose keqfunksionim i shkaktuar nga ngjarje aksidentale ose nga përgjegjësia e përdoruesit ose nga një përdorim i produktit që nuk është në përputhje me përdorimin e tij të synuar dhe / ose siç parashikohet në dokumentacionin teknik bashkangjitur produktit, janë përjashtuar nga objekti i Garancisë Ligjore.

Mjetet juridike në dispozicion të përdoruesit:
Në rast të mungesës së konformitetit të raportuar siç duhet në terma, përdoruesi ka të drejtën: të zgjedhë ose zëvendësojë mallrat falas, sipas zgjedhjes së tij.

Kufijtë e pagimit

Ankandet e Produkteve :
Cdo përdorues mund të fitojë të njëjtin produkt vetëm një herë në 2 ditë. Pasi të jetë fituar një produkt, nuk do të jetë e mundur të marrësh pjesë në ndonjë ankand të të njëjtit produkt për 2 ditë nga mbyllja e të njëjtit.

Cdo përdorues ka 6 lojëra elektronike fituese të disponueshme për ankandet e produkteve dhe kuponave brenda 2 ditëve; duke blerë oferta promocionale është e mundur të aktivizoni lojëra elektronike shtesë fituese.

Ligji i zbatueshëm

Këto Kushte dhe Rregulla rregullohen nga juridiksioni ekskluziv i Kosove.

Për më tepër, këto Kushte dhe Kushte mund të përjashtojnë zbatimin e Konventës se RKS për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave.
Execution Time: 0.008601 seconds